December 4, 2023
Hennessy Court 3rd floor Sir John Pope Hennessy street Port-Louis
Politique

Les répliques irréfutables de Shakeel Mohamed à Roshi Bhadain

« Mo an retre, mo mwin aktif parski mo papa alite, li finn gagn enn Kanser latet. [Twa Roshi Bhadain] to ti kone sa, me to fer lapolitik kan mem. Tonn atak mwa personelman e to fer bann alegasion kont mwa »

« An 2015, [twa Roshi Bhadain] to ti pe fim enn sigaret lor Government House e to dir mwa : mo pou fini Dawood Rawat mo pou garde »

« [Kot twa Roshi Bhadain] to dan enn lalians, mo pa pou ladan. Roshi Bhadain instab, ipokrit e danzere politikman. Zame mo pou kapav vinn so kamarad ou dan mem platform e kabine minis ar li ».

« Roshi Bhadain aswafe pouvwar, li atou pri anvi retournn dan pouvwar »

« Roshi Bhadain siplie mwa : « Konvink Navin ki mo’nn sanze »

« Roshi Bhadain se enn kikenn ki finn montre so linkonstans dan so lapros, li fer selective reading »

« Roshi Bhadain fristre ki li pa leader Parti Travailliste »

« Enn dimounn ki eksite koumsa kouma Roshi Bhadain, savedir li pena argiman, li perdi lafas ».

« [Twa Roshi Bhadain] to finn anbras lame Pravind, mwa mo pa finn anbras so lame. To enn ipokrit ».

« Roshi Bhadain refiz admet bann kitsoz ki li’nn dir e ki li’nn fer »

« Roshi Bhadain pa pou kapav konvink mwa ki li pa finn koz dega a mwa, a Navin Ramgoolam, li ena so lame dan arestasion Navin e dan mo arestasion »

« Mo ena temwin ki [twa Roshi Bhadain] to ti dir mwa to pou fini Dawood Rawat, me m pa pou dir twa ki sa dimounnla. Mo dir so nom to pou avoy to bann gundas ar li ».

« Ena fwa ena dimounn rant dan politik kouma twa, zot komans ek move manier »